MENÜ

Faye Wong – Cheng Ke & Passenger

papiksarki

79

Yok

gao jia qiao guo qu liao
lu kou hai you hao duo ge
zhe lu tu bu qu zhe
yi zhuan yan jiu dao le

zuo ni kai de che
ting ni ting de ge
wo men hao kuai le

di yi zhen lu deng kai le
ni za xiang shen me
ge sheng hao kuai le
na ge shou jie hun le

zuo ni kai de che
ting ni ting de ge
wo bu shi bu kuai le
bai yun cang bai se
lan tian hui lan se

wo jia kuai dao le
wo shi zhe bu che
di yi ge cheng ke
wo bu shi bu kuai le
tian kong xue hong se
xing xing hui yin se
ni de ai ren ne

yes
i’m going home
i must hurry home
where your life goes on

ENGLISH TRANSLATION :

Highway bridge passed by
There’s still many in the road ahead
This journey isn’t winding
Arriving in a blink of an eye

Sitting on the car you drive
Listening to the songs you listen to
We are so happy

First road lamp light on
What are you thinking
Singing voice is happy
that singer is married

Sitting on the car you drive
LIstening to the song you listen to
I’m not unhappy
White clouds pale white colour
Blue skies grey-bluish

Reaching my house soon
i’m this car
First passenger
I’m not unhappy
Sky blood red colour
Stars gray silverish
Where’s your lover

yes
i’m going home
i must hurry home
where your life goes on

高架桥过去了
路口还有好多个
这旅途不曲折
一转眼就到了

坐你开的车
听你听的歌
我们好快乐

第一盏路灯开了
你在想什么
歌声好快乐
那歌手结婚了

坐你开的车
听你听的歌
我不是不快乐
白云苍白色
蓝天灰蓝色

我家快到了
我是这部车
第一个乘客
我不是不快乐
天空血红色
星星灰银色
你的爱人呢

yes
i’m going home
i must hurry home
where your life goes on

SON YORUMLAR