MENÜ

Faye Wong – Han Wu Ji & Cambrian Period

papiksarki

91

Yok

gu shi chong yi shuang po li xie kai shi
zhui chu hui gu niang hai mei you hui yi
bu dong xiao wang zi you duo mei li

zhi dao yi xu yuan chang chu di yi ke pu ti
wo men cai xue hui gu ji
zai tian e hu zhong bian zhou bian xun mi xun mi

zhui hou mei ge ren dou you ge jie ju
zhi shi ta po liao po li xie zhi hou
ni de xiao wang zi pao dao na li

hu die de mei gui ke neng yi ran liu zai
ji yi nian qian de han wu ji
pa jing hua shui yue zhong yu lai bu ji
qu xiang yu

ENGLISH TRANSLATION :

Story begins from a pair of glass slippers
Initially Cinderella still have no memories
Unaware of how pretty little prince is

Till in Lumbini Grove there grew the first Bodhi tree
We only learned loneliness
At swan lake side walk & search at the same time

In the end every one has a conclusion
just that after (step &) breaking the glass slippers
your little prince run to where

Butterflies’ roses maybe still stay behind
the Cambrian Period few billions years ago
Afraid mirror flower water moon finally can’t meet each other in time

故事从一双玻璃鞋开始
最初灰姑娘还没有回忆
不懂小王子有多美丽

直到伊甸园长出第一颗菩提
我们才学会孤寂
在天鹅湖中边走边寻觅寻觅

最后每个人都有个结局
只是踏破了玻璃鞋之后
你的小王子跑到哪里

蝴蝶的玫瑰可能依然留在
几亿年前的寒武纪
怕镜花水月终于来不及 去相遇

SON YORUMLAR