MENÜ

Faye Wong – Wo Ai Ni & I Love You

papiksarki

106

Yok

duo jian dan
ai qing
xiang jiu zuo wan de meng
qing chu mo hu

duo jian dan
xiang di yi ci wen ni ai bu ai
ni shuo
ai ai

duo mei li
hui da
ta qing qing de lue guo
bu yuan luo xia

zhe yi xie
re de lie de qing
he cang bai de fu bing
duo wu ying

san san luo
na xie hu er xian
you you shi yin er bu jian de fei
ai san luo
na xie zhua ye zhua bu zhu de
cai shi zhen de

duo jian dan
ai qing
ta qing qing de lue guo
bu yuan luo xia

zhe yi xie re de lie de qing
dou wu ying
a duo tou ming

san san luo
na xie hu er xian
you you shi yin er bu jian de fei
ai san luo
na xie hu er liang
zhuan er mo hu
yin yin yue yue piao luo
san san luo
na xie hu er xian
you you shi yin er bu jian de chui
ai san luo
na xie zhua ye zhua bu zhu de
cai shi zhen de

ENGLISH TRANSLATION :

How easy
Love
Like a dream just finished
clear, blurry

How easy
like First time ask you love or not
you said
love, love

How beautiful
answer
it softly brushes past
unwilling to drop down

These
hot fiery love
and pale floating ice
how shadowless

scatter down
Those suddenly appear
yet sometimes hide and fly unseen
scatter down
Those that can’t be caught
are the real ones

How easy
love
it softly brushes past
unwilling to drop down

These hot fiery love
is shadowless
ah how transparent

scatter down
those suddenly appear
yet sometimes hide and fly unseen
scatter down
those suddenly light up
turn and blurry
Faintly scatter down
scatter down
those suddenly appear
yet sometimes hide and drop unseen
scatter down
those that can’t be caught
are the real ones

多简单
爱情
像就做完的梦
清楚模糊

多简单
像第一次问你爱不爱
你说
爱爱

多美丽
回答
它轻轻的掠过
不愿落下

这一些
热的烈的情
和苍白的浮冰
多无影

散散落
那些忽而现
又有时隐而不见的飞
碍散落
那些抓也抓不住的
才是真的

多简单
爱情
它轻轻的掠过
不愿落下

这一些热的烈的情
都无影
啊多透明

散散落
那些忽而现
又有时隐而不见的飞
碍散落
那些忽而亮
转而模糊
隐隐约约飘落
散散落
那些忽而现
又有时隐而不见的坠
碍散落
那些抓也抓不住的
才是真的

SON YORUMLAR