MENÜ

Faye Wong – Wu Chang&sporadic

papiksarki

152

Yok

ye feng wei liang
shuo yao yue huang
yun er zai fei wo zai xiang
shui liu hua er xiang
yi pian ye se fang xi shang

xi zhong dai you
an zhong you guang
zhen me duo zhen me liang
tian ye shan gang
mei li zhi xia de qi liang

wu…chang…

ni kan na shan se hu guang
ni kan na lan tian bai yang
kan bu dao yi si miao mang
ni zai kan hai tian pi lang
ni zai kan wan xia shu guang
jin bu zhu cong cong mang mang
ba xi wang liu gei shi wang

la….

ENGLISH TRANSLATION:

night wind slight cool
tree sways moon dazzles
clous’s flying i’m thinking
water flows flowers fragrant
a slice of night’s view put on heart

in happiness comes worries
in darkness there’s light
how to measure how to weigh
wild fields mountain range
Bleakness underneath the beauty

Sporadic…

You see that mountain view lake light
you see that blue skies white willow
can’t see a sliver of dimness
you see again sea sky green waves
you see again dusk twilight beam
can’t help hurrying
letting hope saved into disappointment
la…

夜风微凉
树摇月晃
云儿在飞 我在想
水流 花儿香
一片夜色放心上

喜中带忧
暗中有光
怎么度 怎么量
田野山岗
美丽之下的凄凉

无………常…………

你看那山色湖光
你看那蓝天白杨
看不到一丝渺茫
你再看海天碧浪
你再看晚霞曙光
禁不住匆匆忙忙
把希望留给失望

la………….

SON YORUMLAR