MENÜ

Mazhar Fuat Özkan (MFÖ) – Sude

papiksarki

208

Yok

Day dahi ya hum
Nurunda nurunda nurunda nurunda
Hiya hiya

Ha bu ya da feste sebaha
Ha bu ya da feste sebaha
Dasdisdos
Sude sude su
Sude sude su

Day dahi ya hum
Nurunda nurunda nurunda nurunda
Hi yahi ya

Day dahi ya hum
Nurunda nurunda nurunda nurunda
Hi yahi ya

Ha bu ya da feste sebaha
Ha bu ya da feste sebaha
Dasdisdos

Ha bu ya da feste sebaha
Ha bu ya da feste sebaha
Dasdisdos
Sude sude su
Sude sude su

Da hiya hiya hiya hum
Da hiya hiya hiya hum
Da hiya hiya hiya hum
Da hiya hiya hiya hum
Yaaa heeey..

Day dahi ya hum
Nurunda nurunda nurunda nurunda
Hi yahi ya

Gele gele gel gel
Gele gele gele gele
Gele gele gel yar gel

Gele gele gel gel
Gele gele gele gele
Gele gele gel yar gel

Sude sude su
Sude sude su

Ha bu ya da feste sebaha
Ha bu ya da feste sebaha
Dasdisdos

Ha bu ya da feste sebaha
Ha bu ya da feste sebaha
Dasdisdos

Day dahi ya hum
Nurunda nurunda nurunda nurunda
Hi yahi ya

Day dahi ya hum

SON YORUMLAR